Skip to content

Obowiązek informacyjny dot. realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Firma MocMis Joanna Kominiak informuje o realizacji projektu o nazwie „Wsparcie finansowe dla MocMis Joanna Kominiak w związku z wystąpieniem skutków epidemii Covid-19” w ramach konkursu numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-072/20 dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
„Wsparcie finansowe dla MocMis Joanna Kominiak w związku z wystąpieniem skutków epidemii Covid-19.”

Planowane efekty:
„Utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa.”

Termin realizacji projektu:
Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 1.11.2020 r.
Termin zakończenia realizacji Projektu: 31.01.2021 r.

Wartość projektu:
Całkowita wartość Projektu wynosi: 23 535,33 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 w kwocie nieprzekraczającej: 23 535,33 zł.

0:00
0:00