Skip to content

REGULAMIN NEWSLETTERA

HEY!

Jak działa newsletter? Ma on zastosowanie do wszystkich list mailingowych w ramach serwisu mocmis.pl oraz do wszystkich witryn, usług czy akcji marketingowych, które są związane z newsletterem.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE

Zapisując się do newslettera, podajesz mi swoje dane osobowe, które wykorzystuję w celu świadczenia Ci tej usługi. W rozumieniu prawa podanie danych to opłata za usługę cyfrową.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości bez żadnych konsekwencji. Możesz to zrobić, na przykład klikając w link umieszczony w stopce każdego maila.

W ramach newslettera dostarczam Ci treści pisemne (mailowo) oraz darmowe treści i pliki.

Regulamin newslettera może się zmieniać. Jeśli tak się stanie, zostaniesz o tym powiadomiona mailowo. Niewypisanie się z newslettera oznacza akceptację regulaminu.

Poniżej znajdziesz pełną treść regulaminu newslettera.

§ 1  PODSTAWOWE INFORMACJE

Właścicielką Serwisu oraz dostawczynią newslettera jest MocMis Joanna Kominiak (prowadząca działalność gospodarcza pod adresem ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, NIP 7691097683, e-mail kontaktowy: kontakt@mocmis.pl).

Przy zawarciu umowy o świadczenie usługi cyfrowej np. wysłanie pliku mp3 lub pliku PDF, lub informacji o rabacie dla subskrybentów newslettera dochodzi do płatności danymi osobowymi.

Regulamin dotyczy Serwisu mocmis.pl oraz wszystkich innych serwisów i kanałów marketingowych, w których jest odniesienie do newslettera.

§ 2 DEFINICJE

Formularz zapisu – interaktywny formularz udostępniany przez mnie w Serwisie lub w innych miejscach w sieci, który umożliwia subskrypcję usługi Newsletter.

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przeze mnie na rzecz Subskrybenta, który dokonał zapisu na listę mailingową przy użyciu Formularza zapisu.

Materiały – treści pisemne (maile) oraz pliki mp3, czyli inne treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, dostarczane w ramach usługi Newsletter.

Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter i wyraził zgodę na otrzymywanie treści cyfrowych w ramach tej usługi na adres e-mail podany przez siebie dobrowolnie w Formularzu zapisu.

Płatność danymi – udostępnienie danych osobach w zamian za możliwość korzystania z usługi newslettera i możliwość okresowego korzystania z ewentualnych rabatów do usług świadczonych stacjonarnie przeze mnie.

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik musi zapłacić za produkt lub usługę cyfrową, cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.

Regulamin newslettera – niniejszy dokument.

Serwis – strona internetowa pod adresem mocmis.pl oraz wszystkie jej podstrony.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z usługi Newsletter. Serwis jest przeznaczony dla osób dorosłych. Użytkownik powinien mieć zdolność prawną do samodzielnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodne z polityką prywatności oraz do samodzielnego decydowania o płatności danymi osobowymi. W przeciwnym wypadku Użytkownik powinien uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z usługi Newsletter. Właścicielka Serwisu może podejmować działania mające na celu weryfikację wieku Użytkowników.

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone w Serwisie lub w innym miejscu do tego przeznaczonych zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie sklepu internetowego lub do zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter na warunkach niniejszego regulaminu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2013 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami) dostępna online pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140000827

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter oraz sposób zawierania i rozwiązywania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w ramach tej usługi, a także warunki dostarczenia treści oraz postępowania reklamacyjnego.

Dane kontaktowe na potrzeby niniejszego regulaminu:

kontakt mailowy: kontakt@mocmis.pl

kontakt pocztowy: MocMis Joanna, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, Polska.

Informacje na temat Newsletter podane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Treść Regulaminu newsletter jest udostępniona na stałe w Serwisie, a także każdorazowo przy Formularzu zapisu. W dowolnym momencie możesz pobrać, skopiować lub wydrukować treść regulaminu.

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

posiadanie urządzenia z dostępem do internetu, wyposażonego w system operacyjny (np. Mac OS, Windows, Android, Linux),

posiadanie na urządzeniu zainstalowanej przeglądarki internetowej obsługujących technologię HTML5 oraz technologię cookie (np. Google Chrome, Safari, Mozilla FireFox)  ,

posiadanie aktywnego konta e-mail.

Korzystanie z usługi Newsletter wymaga przesyłania danych internetowych i jest obarczone ryzykiem charakterystycznym dla sieci internetowej, za które Właścicielka Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowaniu ryzyka, Właścicielka Serwisu podejmuje działania organizacyjne i prawne oraz korzysta z odpowiednich rozwiązań technicznych.

§ 5 UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

W Serwisie jest możliwe zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

W ramach tej umowy będziesz zobowiązana do płatności danymi lub uiszczenia ceny.

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w § 6 niniejszego regulaminu.

§ 6 USŁUGA NEWSLETTER W ZAMIAN ZA PŁATNOŚĆ DANYMI

Usługa cyfrowa Newsletter polega na kierowaniu do Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, takich jak artykuły blogowe, teksty, treści w mediach społecznościowych, rabaty oraz materiały graficzne za pośrednictwem poczty e-mail.

Aby rozpocząć korzystanie z usługi, tj. aby dodać swój e-mail do listy Subskrybentów, należy wypełnić Formularz zapisu, udostępniony przez Właścicielkę Serwisu. Należy podać imię oraz adres e-mail. Następnie należy zatwierdzić formularz przez kliknięcie guzika o treści „Zapisz się” lub podobnej. W trakcie wypełniania formularza zostaniesz poproszona o potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności) oraz z niniejszym regulamin poprzez zaznaczenia odpowiedniego checkboxa. Po zatwierdzeniu formularza na wskazany adres e-mail zostaną skierowana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zapisu poprzez kliknięcie w aktywny link. Po kliknięciu Twój adres e-mail zostanie dodany do listy Subskrybentów.

Potwierdzenie zapisu oznacza Twoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych oraz innych treści cyfrowych, wysyłanych w ramach usługi Newsletter. Zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, co spowoduje zakończenie korzystania z usługi. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi.

Jesteś zobowiązany/a do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu.

Usługa newsletter jest objęta prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Jej kopiowanie oraz wykorzystywanie w sposób łamiący te prawa jest nielegalne.

W każdej chwili możesz nieodpłatnie i bez podawania przyczyny zrezygnować z usług Newsletter. Aby dokonać rezygnacji, należy:

kliknąć w aktywny link o nazwie „Anulowanie subskrypcji”, „Wypisz się z newlettera” lub podobnej, dostępny na dole każdej wiadomości e-mail, dostarczanej do Ciebie w ramach usługi (wypisanie się ze skutkiem natychmiastowych),

lub zgłosić chęć rezygnacji mailowo na adres kontakt@mocmis.pl.

Właścicielka Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Zostaniesz o tym poinformowana mailowo.

§ 7 REKLAMACJA USŁUGI

Możesz złożyć reklamację na usługę Newsletter.

Użytkownik zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej https://uokik.gov.pl/). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

§ 8 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Serwisie oraz w ramach usługi Newsletter, a także o zasadach korzystania z plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności i cookies.

§ 9 ZMIANA REGULAMINU NEWSLETTERA

Właścicielka Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie Newslettera.

O zmianach w regulaminie, a także o dacie rozpoczęcia ich obowiązywania zostaniesz każdorazowo poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail.

Przed rozpoczęciem obowiązywania zmian możesz oświadczyć, że nie akceptujesz wprowadzanych zmian, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z usługi Newsletter.

Zmiany regulaminu są wiążące dla Subskrybentów, którzy zostali o nich poinformowany w sposób, wskazany w punkcie 2.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są zawierane w języku polskim w oparciu o prawo polskie.

Wszelkie spory wynikłe z umowy o dostarczenie treści cyfrowych wynikłe między Właścicielką Serwisu o Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwsze kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporów.

Przyjmuje się, że Regulamin newslettera nie ogranicza w żaden sposób praw Użytkownika.

0:00
0:00